«Sirkus Plan- og bygningsetaten (PBE).» (En føljetong).

I gårsdagens (alt for lange) blogginlegg forsøkte jeg å illustrere mer prinsipielle sider ved saksbehandling i PBE gjennnom en konkret sak.. Det virket ikke å være «samme frihet for Loke og Tor.» Ikke samme mulighet til å prøve retten på like vilkår i forhold til planer og regler for naboer, folk flest – og «eiendomsutviklere.»

Åpningen av dagens e-post understreker dessverre både poengene i gårsdagens blogg, såvel som inntrykket av PBE sin svingsdørsforvaltning. Denne gangen tillater jeg å kalle det «sirkus,» og jeg undres stadig mer over hvem direktøren i dette sirkuset egentlig er.

Den første (av mange) uregelmessigheter i denne saken var omfattende felling av trær i stor skala, umiddelbart fulgt opp av byggemelding. Ingen var forhåndsinformert om fellingen.                                                                                                                          For å tydeliggjøre, skal jeg vise til hva planverket sier om slik trefelling. Vi innklaget raskt det vi så til PBE som brudd på Småhusplanen (S-4220). Her gis det omfattende beskrivelse og veiledning i forhold til felling av trær – også på egen tomt. (§3, §6.1. §6.5 og §6.7 som gir generelt vern av større trær med stammeomrets over 90cm målt 1 m over terreng.)

Planens formålsparagraf §3 angir at eksisterende landskap, vegetasjon og biologisk mangfold skal opprettholdes.                                                                                            Fra reglene sakser jeg:

Tillatelse til felling av trær kan unntaksvis følge av en konkret avveining i forbindelse med søknad om tillatelse til byggetiltak.                                                                                         Hugging av større trær før, under eller etter oppfølging av tiltak forutsetter vedtak om dispensasjon fra planens forbud mot felling av større trær.

 PBE sin leder, Ellen de Vibe uttalte seg offentlig om forvaltning av disse reglene (Østlandssendingen 29.4-2016) omtrent da trærne ble hugget. Hun varslet streng oppfølging, og uttalte: bl.a. at«…snauhogging forut for byggesøknad ikke vil kunne gi utbygger noen fordeler.»

PBE fulgte også opp i enkeltsaker der noen søkte dispensasjon:                                         En tomteeier (i Jegerveien) som hadde søkt om dispensasjon for felling av ett tre, fikk avslag. Det het at «…hensynet bak bestemmelsen tilsidesettes vesentlig dersom det blir gitt dispensasjon.» Det ble bl.a. vist til formålsparagrafen §3.

En tomteeier ( i Risløkkalléen)  søkte om felling av et alminnelig grantre. Dispensasjon ble ikke gitt av PBE som viser til ønsket om å bevare store trær i småhusområdene: De skriver bl.a. i avslaget: «Treet er er godt synlig i ormådet som forøvrig har flere store strær i nærmiljøet og bidrar til at eiendommene fremstår som grønne og frodige som igjen gir nærområdet natur- og miljøverdi. Trær gir liv til dyre- og fuglelivet som liker frø fra for eksempel gran. Felling av treet vil redusere dette grønne og frodige preget, samt forstyrre dyre- og fuglelivet og vil etter etatens vurdering tilsidesette hensynet bak bestemmelsen i vesentlig grad.»

Men i andre saker virker Småhusplanen ikke å bli tatt i bruk. I Sørkedalsveien var rammetillatelse for utbygging gitt, men naboer påklaget tillatelsen fordi det i denne saken ville innebære fjerning av et tre.

I denne saken fikk PBE korreks av Fylkesmannen for å avvike fra reguleringsplanens bestemmelse om trær. Fylkesmannen la til grunn Kommunal- og moderniseringsdept. forståelse av at §6.7 er en forbudsbestemmelse. Fjerning av treet ville kreve disposisjonssøknad. Slik disposisjon var ikke omsøkt i saken.                             Fylkesmannen presiserer også Plan- og bygningsloven §32-1 første ledd at «Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven» Plikten går ut på å sørge for at forholdet blir i samsvar med plan- og bygningslovgivningen.

Så tilbake til det aktuelle sirkuset:

I vår sak, hadde utbygger verken søkt om dispensasjon eller informert noen som helst om fjerning av et helt skogsområde. (Saksnr. 20160816). PBE var på en kort befaring. De fastslo at det dreiet seg om et stort omfang av hogst.

I PBEs saksdokument ble det 22.5.17 innført: Ulovlighet konstatert. Det ble varslet overtredelsesgebyr.                                                                                                                I dagens e-post med lenke til samme sak har PBE nå snudd rundt:                                     Den 22.1. er det i PBEs saksdokument innført: «Ulovlighet opphørt.» En snedig formulering gitt samme dag som bevisene for den tidligere konstaterte ulovligheten ble fysisk fjernet……

PBE har behandlet trefellingen uavhengig av byggesaken. De skriver i en korrespondanse om saken med naboene at «størrelsen på trærne er usikker, og etaten hadde på tidspunktet byggesaken kom inn ingen annen mulighet enn å legge til grunn opplysningene gitt av ansvarlig søker

Vel, vel…: Om etaten hadde kikket på «Google-maps» da byggesaken kom inn, ville skogen og det grønne frodige preget tre tydelig fram. Stubbene rømte heller ikke sin vei, og har vært syn- og målbare fra ei uke før byggemeldingen, under behandlingen av den, mens klager ble sendt inn. Også bilder med målebånd sendt etaten fra naboene. Stubbene var faktisk målbare helt fram til i går. Nå finnes de ikke mer. Så da er vel også «ulovligheten opphørt…»

Vi kan vel med dette fastslå at Småhusplanens bestemmelser om felling av trær følges vilkårlig opp av PBE. Kanskje kan vi fastså at etaten egentlig har erkjent bestemmelsen død og maktesløs. Eller at den tolkes slik at «de små kan vi ta, de store lar vi gå…»

Vi kan fastslå at Ellen de Vibe offentlig har uttalt noe som ikke stemmer. Det er snarere tvert om, og da likner det på løgn. Snauhogging forut for byggesøknad gir utbygger fordeler. Også om dispensasjon verken er omsøkt eller gitt.

Vi kan også slå fast at Fylkesmannens tidligere korreks av PBE for avvik fra reguleringsplanens bestemmelser om trær, om avvik fra krav til dispensasjonssøknad, ikke er noe å bry seg om.

Jeg har fått nyss om at det er sendt bekymringsmelding fra Oslo-borgere til PBE om at lovverk ikke følges.Det vises til risiko som skapes for mulig korrupsjon innen et område med store verdier, og som befinner seg i øverste risikosone slik det er illustrert av Transparency International Norge. Det er ikke forbausende.

Kanskje er de egentlige direktørene i PBE sitt sirkus eiendomsutviklere, forretningsadvokater med store penger? Det er lettere å ha seg om man er stor og sterk nok.

 

 

 

2 tanker om “«Sirkus Plan- og bygningsetaten (PBE).» (En føljetong).

 1. Jon Frode – hei !
  Det er så bra at du orker å synliggjøre denne «klassekampen» om å ta seg til rette i forhold til myndighetenes unnfallenhet. Fortsett !!! Dette må spres til mange.

  –Jeg har en minihistorie om en bagatell i samme sjangeren: Jeg hadde bygd på mitt rekkehus etter alle forskrifter og tillatelser. Så kom dagen for befaring for å få ferdigattest. Den kommunale kontrolløren ville ikke godkjenne tilbygget fordi det var laget en trapp med 4 trinn i stedet for tidligere 3 på baksiden av huset på grunn av fallende terreng. «Da skal det være rekkverk», sa han. Jeg sa til ham at denne trappa skal ingen bruke i vinter og jeg skal bygge stor terrasse der til våren og da bortfaller hele problemet. «Da må du søke om dispensasjon», sa han. Det gjorde jeg og fikk dette etter en måned. Det han ikke spurte om var fundamenteringen av tilbygget. Jeg hadde selv, som amatør, hakket meg ned til grunnfjell i februar, boret hull til armeringsjern ned i fjellet, og støpt søyler som tilbygget skulle stå på. Aldri gjort slikt før eller siden, men huset står fortsatt. Men det sjekket han ikke, kanskje fordi det vanskelig kunne dokumenteres. (Jeg hadde tatt bilder av hvert trinn i prosessen og beskrevet nøye framgangsmåten, men den ble det aldri spørsmål om!)

  En frekk undring til slutt: PBE høres ut som en alvorlig diagnose. For å forebygge skadelige hendelser, er det viktig at pasienten tar pillene sine og følger håndboka.

 2. Hei, Bjørn,
  Inntrykket mitt festes nok av at PBE i sin forvaltning plager småfolk med finurlige tekniske detaljer uten verken blikk for sammenhenger eller rom for skjønn.
  Mens de samme forvalterne ikke bare ser gjennom fingrene, men toer sine hender, eller legger dem på ryggen når de store skal ha seg. I noen grad legger nok regelverket også opp til misbruk av detaljregler, kan oppmuntre oss til å feste blikket på detaljer og overse helheter.
  Fylkesmannen har i vår sak såvidt jeg ser ikke vurdert noen av påklagingene som gjelder behandlingen av de større plansammenhengene. Men i noen små detaljer – som innregning av noen få cm balkongutspring i arealbruk. Dette var visst utgangspunktet for noe av PBE sin svindørsbehandling. Muligens har PBE (eller utbyggeradvokatene) valgt å legge detaljene fram for Fylkesmannen, sette fokus på dem fordi de visste at Kommunaldept. i en annen sak hadde gitt presedens for at slike detaljer ikke krevde dispensasjon. Noe Fylkesmannen kunne antas å ha oversett.

  Det er et underlig, og for menigmann et lett absurd spill å iaktta. Noe av det forunderlige er å iaktta spissfindig juskompetanse åpenbart brukt strategisk og taktisk. I vårt tilfelle også trolig politisk – som brekkstang for å fjerne et regelverk (rundt trefelling) – som noen misliker (og som sikkert er diskutabelt). Kanskje også for å presse Markagrensa, åpne for å sette større eiendommer i økonomisk spill, selge ut Marka.
  Som vi gjennom år har iakttatt i forhold til offentlig forvaltning, itl energi- vann- fiske og skogsressurser, til utdanning og helse: Man flytter bit etter bit i et møysommelig opparebeidet rammeverk – som plutselig har endret karakter: Som har åpnet for at økonomimakt og spekulanter kan suge fritt av fellesmidlene. Som har sluset ut mulighetene for småfolk til å hevde rettigheter på likeverdig vis. Sluser ut samfunnets møysommelig opparbeidede «sikkerhetssløyfer.»
  Det er gode grunner til å forsvare offentlig forvaltning, også et godt byråkrati og regelverk, systemer som sikrer fordeling av verdiskaping, garanterer trygghet i arbeidsforhold osv osv………

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *


− 2 = tre